Dimitra Holiasmenos
Fun zebra stripes

These two really made me giggle!